POČETAK RIBOLOVNE SEZONE

PODSJETNIK ZA SPORTSKE RIBOLOVCE za 2016. Godinu

Godišnja dozvola za sportski ribolov je jedinstvena na svim ribolovnim vodama u RS i izdaje je korisnik ribarskog područja. Korisnik izdaje dozvolu licima koji imaju mjesto prebivališta na području jedinice lokalne samouprave koja se nalazi na ribarskom području. Dozvola vrijedi samo uz člansku kartu. Ako se ribolov obavlja na teritoriji drugog korisnika vode, sportski ribolovac mora da kupi dodatnu dozvolu, talon. Talon važi jedan dan. Ribolovac je obavezan da vodi evidenciju o ulovu ribe, te sačini i dostavi godišnji izvještaj korisniku do 31. decembra za tekuću godinu. Korisnik ne izdaje dozvolu za tekuću godinu ribolovcu koji nije dostavio godišnji izvještaj za prethodnu godinu.

RIBOLOVNO PODRUČJE SPORTSKO RIBOLOVNOG DRUŠTVA BANJA LUKA

Salmonidne vode: – dio rijeke Vrbas od Tulekove brane u naselju Novoselija do Bijelog buka. – dio rijeke Gomionice od izvora do naselja Bronzani Majdan. – dio rijeke Suturlije od izvora do Crvenih stijena. – Krupica, Subotica, Švrakava, Stratinska.

Ciprinidne vode: – dio rijeke Vrbas, desna obala, od granice sa Opštinom Mrkonjić Grad do Bijelog buka. – Vrbas nizvodno od Tulekove brane u naselju Novoselija do granice sa Opštinom Laktaši(na lijevoj obali do ispod Juriškovića kuća- crkva u naselju Zalužani a na desnoj obali do mlina ispod Klindića kuća u selu Šušnjari- 500 m iznad mosta u Šušnjarima) – dio rijeke Vrbanje od granice sa Opštinom Čelinac( Zeleni vir) do ušća u Vrbas. – dio rijeke Gomionice od naselja Bronzani Majdan do granice sa Opštinom Prijedor(most u Jelićkoj) – dio rijeke Suturlije od Crvenih stijena do ušća u Vrbas. – Zalužanska – Dragočajska rijeka od izvora do ušća u rijeku Vrbas.

 

 

RIBLJE VRSTE,LOVOSTAJI,MINIMALNE DUŽINE I DOZVOLJEN ULOV RIBLJA VRSTA LOVOSTAJ

 

Totalna zabrana lova u periodu od 3 godine

PASTRMKA od 01.10. do 01.03. 25 cm 5 komada dnevno

LIPLJEN od 01.01. do 15.05. 30 cm mješovitog ulova 5 komada ukupno

ŠKOBALJ od 01.04. do 15.05. 20 cm 10 komada dnevno a u slučaju mješovitog ulova 10 komada ukupno MRENA od 01.04. do 15.05. 30 cm KLEN od 15.05. do 30.06 20 cm

PLOTICA od 15.05. do 30.06 18 cm

SOM od 15.04. do 15.06. 60 cm 4 komada dnevno a u slučaju mješovitog ulova 4 komada ukupno

ŠTUKA od 01.02. do 31.03 40 cm

SMUĐ od 01.03. do 31.05. 40 cm

ŠARAN od 01.04. do 31.05 . 30 cm

 

REŽIMI RIBOLOVA

Stalne zabrane Rijeka Vrbas od Bijelog buka do Tulekove brane (Novoselija) na plovak, grund i sve mamce prirodnog porijekla (živi peš, keder, glista, poskaka, keta i sl.). Rijeka Krupa od izvora do ušća u rijeku Vrbas(riblje plodište). Privremene zabrane Rijeka Vrbanja u periodu od 01.04. do 15.05. na potezu od mosta u naselju Česma do mosta u naselju Vrbanja. Rijeka Švrakava od ušća u rijeku Vrbas uzvodno 500 m u periodu od 01.02. do 31.05. zbog prirodnog mrijesta.

DOZVOLJENA SREDSTVA I MAMCI

Pri vršenju ribolova udicom na plovak na sve vrste ciprinidnih riba može se upotrebljavati jedan štap sa jednom udicom a izuzetno se mogu upotrebljavati dvije udice ukoliko se ribolov vrši sa prirodnom ili vještačkom travom, s tim da na gornjoj udici mora biti odsječena kuka. Sa dva štapa sa po dvije udice dozvoljen je lov ciprinidnih vrsta riba na dnu(grunt). Sa tri štapa sa po jednom udicom dozvoljen je lov na šarana, soma, štuku i smuđa. Lov salmonidnih vrsta: lipljena i pastrmke dozvoljen je samo na umjetna sredstva kao što su umjetne mušice, varalice od metala, gume, sedefa, drveta i sličnih materijala. Iznimno je dozvoljen lov ciprinidnih vrsta riba na mamce prirodnog porijekla, osim na živog peša, kedera i ketu, na rijeci Vrbas nizvodno od Željezničkog mosta i rijeci Vrbanji. Iznimno je dozvoljen ribolov ciprinidnih vrsta riba na dijelu salmonidnog toka Vrbasa i to od Bijelog buka do HE Bočac i na velikom jezeru Bočac(dio kojim gazduje SRD Banja Luka). Ako se ribolov obavlja vještačkom mušicom na štapu mogu biti najviše tri mušice. Od 01.10 do 01.03. najmanja dužina mamca je 7 cm na cijelom toku Vrbasa.

RIBOČUVARSKA SLUŽBA

Ribočuvar je ovlašten da od lica zatečenog sa priborom za ribolov na vodi ili u neposrednoj blizini vode na ribarskom području zahtjeva da pokaže dozvolu za ribolov i isprave kojima se utvrđuje njegov identitet(ribolovnu dozvolu i člansku kartu), da pregleda ulov, sredstva i alat za ribolov, da utvrdi da li se ribolov obavlja u skladu sa zakonima i propisima. Ribočuvar je ovlašten da privremeno oduzme i bez odlaganja preda korisniku ulov, sredstva i alat za ribolov, kao i druge predmete pronađene na ribarskom području ako postoje osnovi sumnje da su upotrebljeni ili bili namjenjeni za izvršenje prekršaja. O izvršenom oduzimanju ulova i predmeta čuvar je dužan da izda potvrdu.

ZABRANJENO JE LOVITI RIBU

(izvod iz Zakona o ribarstvu Član 66 i 67) – bez važeće ribolovne dozvole – na lajner sa podvodnim mušicama na svim vodama, – u vrijeme mrijesta (lovostaj), – salmonidne vrste riba noću (od sumraka do svitanja), – sa mostova, čamaca i ostalih plovećih objekata, – ispod minimalnih dužina i preko dozvoljenog dnevnog maksimalnog ulova, – na žive mamce (živi peš, keder, glista, poskaka, keta i sl.), – neposredno rukom i potezanjem, odnosno kačenjem udicom za tijelo – grabuljanjem. – harpunom, ostima, podvodnom puškom, eksplozivom, vatrenim oružjem, električnom strujom (elektroribolov), vještačkim izvorom svjetlosti, hemijskim i drugim sredstvima koja ih ubijaju, truju ili omamljuju, mrežama, korpama i drugim zabranjenim ili nedozvoljenim sredstvima – Sprečavati na bilo koji način ribočuvara u izvršavanju dužnosti. Izvod iz kaznenih odredbi Zakona o ribarstvu (1) Novčanom kaznom od 3.000 KM do 9.000 KM kazniće se za prekršaj fizičko lice, ako lovi ribu harpunom, ostima, podvodnom puškom, eksplozivom, vatrenim oružjem, električnom strujom(elektroribolov), vještačkim izvorom svjetlosti, hemijskim i drugim sredstvima koja ih ubijaju, truju ili omamljuju, mrežama, korpama i drugim zabranjenim ili nedozvoljenim sredstvima (član 66. tačka e), (2) Novčanom kaznom od 2.000 KM do 6.000 KM kazniće se za prekršaj fizičko lice, ako: a) obavlja ribolov uz upotrebu nedozvoljenih ribolovnih alata ili opreme i mamaca, koristi plovila na ribolovnoj vodi na kojoj nije dozvoljeno, ili stavlja ulovljenu ribu u promet (član 37. st. 1, 2. i 4. i član 66. tačka z), b) obavlja zabranjene radnje na ribolovnoj zoni (član 67), v) ne dozvoli prolaz preko vodnog ili priobalnog zemljišta (član 68. stav 2) i g) obavlja elektroribolov, a nije stručno osposobljen za tu vrstu ribolova (član 71. stav 3). (3) Novčanom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM kazniće se za prekršaj fizičko lice ako postupi suprotno odredbama člana 66. t. b), v), g), d), đ), ž), i), j) i k). (4) Novčanom kaznom od 300 KM do 900 KM kazniće se za prekršaj fizičko lice, ako: a) postupi suprotno propisima (član 32. stav 1), b) ribočuvarima onemogućava obavljanje ribočuvarskog nadzora i ne pruži im sve potrebne podatke i obavještenja (član 32. stav 2), v) lovi ribu i obavlja druge radnje na udaljenosti manjoj od 50 metara od granice kaveza ili ograde ili lovi ribu na ribnjaku (član 51), g) lovi ribu bez važeće ribolovne dozvole, i uz upotrebu većeg broja štapova od dozvoljenog broja (član 66. tačka a) i d) ne poštuje zabrane propisane rješenjem ministra (član 69). (6) Novčanom kaznom od 100 KM do 300 KM kazniće se za prekršaj fizičko lice, ako: a) obavlja sportski ribolov na ribolovnoj zoni drugog korisnika bez talona (član 36. st. 4. i 5) i b) ne vodi propisane evidencije i ne dostavi godišnji izvještaj (član 38. stav 1). Za svaki učinjeni prekršaj ribočuvari će podnositi prijavu Sudu za prekršaje ili Disciplinskom sudu Društva a u skladu sa Zakonom o ribarstvu i odlukama Skupštine SRD Banja Luka. Telefon SRD Banja Luka 051/ 211-424, koordinator čuvarske službe Popović Marinko 065/516-907, ribočuvar Popović Slaviša 065/527-868 i ribočuvar Ostojić Radoslav 065/902-541. Informacije na e-mail: [email protected]. Broj telefona Centra za obavještenje i uzbunjivanje (u slučaju prevrtanja kamiona, cisterni i drugih onečišćenja ili trovanja) 121 (besplatni poziv).

 

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije BLmojgrad portala. Ostavite komentar:
PODIJELI