Komunalna policija odgovorna za “nedodirljive” kontejnere

Dopis koji smo dobili od Uprave grada Banjaluka na pitanje čija je odgovornost za nepravilno postavljene kontejnere u Banjaluci i ko je nadležan za kontrolu istih, nakon uvida u Zakon o komunalnoj policiji izgleda neozbiljno, neprofesionalno i neodgovono!

Zakon o komunalnoj policiji Republike Srpske jasno i nedvosmisleno ukazuje ko je dozvolio da su u Banjaluci kontejneri NEDODIRLJIVI”!

Član 9.

(1) Policija vrši komunalno-inspekcijski nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuje:

a) pružanje komunalnih usluga,

b) održavanje i korišćenje:

1) javnih saobraćajnih površina u naselju (pločnici, trgovi i saobraćajnice),

2) javnih površina i drvoreda,

3) objekata za snabdijevanje naselja i stanovništva vodom za piće, javne vodovodne mreže i javnih izliva i fontana,

4) javne kanalizacione mreže,

5) objekata za prečišćavanje i odvođenje otpadnih voda i odvođenje atmosferskih voda iz naselja,

6) objekata za deponovanje otpadaka i vrši kontrolu nad odvoženjem, uništavanjem i preradom otpadaka,

7) objekata za proizvodnju i distribuciju toplote,

8) objekata za distribuciju gasa,

9) željezničkih i autobuskih stanica i stajališta,

10) javnih kupatila i kupališta,

11) česmi i bunara,

12) javnih skloništa,

13) javnih toaleta,

14) septičkih i osočnih jama,

15) dječjih igrališta,

16) tržnica,

17) stočnih i drugih pijaca,

18) javnih prostora za parkiranje vozila,

Pocetna

19) objekata za smještaj kućnih ljubimaca (azili),

v) vršenje dimnjačarske djelatnosti,

g) vršenje ugostiteljske djelatnosti u skladu sa zakonom i odlukom jedinice lokalne samouprave,

d) održavanje kulturnih, istorijskih i nacionalnih spomenika i spomen-obilježja,

đ) postavljanje poslovnog imena, natpisa i reklama,

e) održavanje dvorišta, bašta, privremenih objekata, kao i drugih objekata i površina koje su od uticaja

na izgled i uređenost jedinice lokalne samouprave,

ž) održavanje i čistoća korita obala rijeka i drugih vodenih površina na području jedinice lokalne

samouprave,

z) održavanje vanjskih ograda i rukohvata (mostovi, javna stepeništa i slično),

i) odvoz otpada iz domaćinstava i drugog komunalnog otpada, kao i građevinskog otpadnog materijala,

j) postavljanje posuda (kontejnera) i uličnih korpi za otpatke,

k) obilježavanje ulica, trgova, stambenih, poslovnih i stambeno-poslovnih objekata,

l) zauzimanje javnih površina za prodaju robe i prodaju robe van prostora ili mjesta određenog za prodaju te vrste robe,

lj) uslovi i način održavanja javnih manifestacija, te korišćenje audio i video pomagala i izvođenje muzike uživo u objektima i van njih,

m) način isticanja zastava (zastava Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i jedinice lokalne

samouprave),

n) održavanje javne rasvjete u naseljenim mjestima,

nj) opremanje javnih površina,

o) održavanje sportskih objekata, kampova i izletišta,

p) uklanjanje starih i drugih predmeta sa javnih površina ako su ostavljeni suprotno odredbama propisa jedinice lokalne samouprave,

r) održavanje zgrada i pridržavanje kućnog reda u zgradama,

s) obilježavanje mjesta gdje se vrše radovi na komunalnim uređajima (šahtovi, kanali, bunari i slično) i

t) održavanje grobalja i obavljanje pogrebne djelatnosti.

(2) Policija, osim nadzora iz stava 1. ovog člana vrši komunalno-inspekcijski nadzor nad primjenom idrugog propisa ako je tim propisom određena nadležnost Policije.

(3) Skupština jedinice lokalne samouprave donosi odluku kojom propisuje komunalni red i mjere za njeno sprovođenje.

Ranije objavljeni tekstovi:

Nedodirljivi kontejneri 2!

U Banjaluci su i kontejneri NEDODIRLJIVI !!!

Zbog čijeg nerada je ovo svakodnevna pojava u Banjaluci?

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije BLmojgrad portala. Ostavite komentar: