Djevojčica Sunčica nastavila liječenje, humanost ljudi joj pruža nadu

Dje­voj­či­ca Sun­či­ca Ivan­ko­vić iz Banjalu­ke idu­ći mje­sec pu­tu­je na ope­ra­ci­ju u Sve­rus­ki cen­tar za očnu i plas­ti­čnu hi­rur­gi­ju za­hvaljuju­ći hu­ma­nis­ti­ma ko­ji upla­ću­ju no­vac za njeno li­je­čenje.

Ova dje­voj­či­ca od ro­đenja ima cis­tu na moz­gu ko­ja joj pri­tiš­će očni ži­vac, zbog če­ga ne vi­di.

Ra­me uz ra­me sa Sun­či­com bit­ku za oz­dravljenje bi­je njena maj­ka Mi­li­ca.

– Za­hvaljuju­ći ple­me­ni­tim ljudi­ma, us­pje­li smo u ro­ku sa­ku­pi­ti 2.200 evra ko­je ću da­nas upla­ti­ti na ra­čun kli­ni­ke, ka­ko bi­smo u fe­bru­aru mo­gli otpu­to­va­ti u Mos­kvu na li­je­čenje – ka­za­la je Mi­li­ca i do­da­la da je ope­ra­ci­ja njene kćer­ke za­ka­za­na za 25. fe­bru­ar.

Rus­ki ljeka­ri po­ku­ša­će sa­vre­me­nom “alo­plant” me­to­dom da uklo­ne cis­tu i re­ge­ne­ri­šu očni ži­vac ka­ko bi Sun­či­ca na­po­kon pro­gle­da­la.

Za li­je­čenje ove hra­bre dje­voj­či­ce, ko­ja za svoj šes­ti ro­đen­dan, ko­ji će pro­sla­vi­ti 29. ja­nu­ara, že­li sa­mo da ugle­da sun­ce, po­tre­bno je oko 20.000 KM.

Svi ko­ji že­le da po­mo­gnu Sun­či­ci da oz­dra­vi no­vac mo­gu upla­ti­ti na ime Mi­li­ca Ivan­ko­vić, ra­čun u NLB ban­ci broj: 562099-813-514-6636. Za upla­te u de­vi­za­ma IBAN: BA395620998144053661 na ime Mi­li­ca Ivan­ko­vić, uli­ca Bran­ka Po­po­vi­ća 41D, 78 000 Banjalu­ka.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije BLmojgrad portala. Ostavite komentar: