100 hiljada KM banjalučkim ribolovcima

Foto SRD Banjaluka

Saopštenje Uprave i rukovodstva Skupštine SRD BL javnosti i širem Članstvu povodom sudskog spora protiv HE na Vrbasu:
Dana 30.05.2024. godine, presudom Okružnog privrednog suda u Banjaluci broj: 57 0 Ps 140724 Ps obevezuje se ZP HE na Vrbasu da dužiocu SRD Banja Luka na ime duga za propuštena poribljavanja isplati iznos od 28.446,20 KM za 2020. godinu, iznos od 28.543,70,20 za 2021. godinu i iznos od 26.714,00 za 2022. godinu sa zakonskom zateznom kamatom za svaku propuštenu godinu, što tužbeni zahtjev SRD BL povećava na iznos preko 100.000, KM. U ovom parničnom postupku SRD BL kao korisnik Vodotoka koji je direktno ugrožen radom HE na Vrbasu tražio je minimum minimuma svojih prava koja mu po zakonu pripadaju. Kako bi pobliže javnosti objasnili obim naših prava pozivamo se i na Zakon o ribarstvu RS koji svojim članom 73. propisuje:
(1) Lice koje obavlja đelatnost na vodnom dobru (postavljanje kaveza za uzgoj ribe, vađenje materijala iz vodotoka i jezera i dr.) ili u neposrednoj blizini vodnog dobra (vađenje šljunka i kamena, sječa šume u blizini izvorišta i izvlačenje trupaca koritom potoka i rijeka, korišćenje vode za potrebe privrede i poljoprivredne proizvodnje i dr.) obavezno je da prije početka radova na ribolovnoj vodi ili u njenoj neposrednoj blizini sa korisnikom ili koncesionarom sklopi ugovor, s ciljem zaštite i očuvanja ribljeg fonda.“
2) Pri izgradnji ili rekonstrukciji hidroenergetskih ili drugih objekata ili postrojenja na ribolovnim vodama, investitor je obavezan da sa korisnikom ribolovne zone sklopi ugovor u cilju očuvanja ribljeg fonda.
(3) Korisnici dovodnih, turbinskih i drugih kanala dužni su da ugrade i održavaju uređaje koji sprečavaju ulaz ribe u kanale, a korisnici brana su dužni da obezbijede nesmetan prolaz ribe.
(4) Lica iz stava 2. ovog člana dužna su da osiguraju da se kotom minimalnog radnog uspora obezbijede optimalni uslovi za život riba u skladu sa Ribarskom osnovom Republike.
(5) U slučaju da nije izrađen sistem koji osigurava nesmetan prolaz riba na već izgrađenim objektima, korisnik iz st. 2. i 3. ovog člana dužan je da vrši poribljavanje ribolovnih voda, u skladu sa godišnjim planom korisnika ribolovne zone ili koncesionara.
Pored navedenog obavještavamo javnost da smo ove zakonske mogućnosti zacrtali kao strateški cilj na Izbornoj i konstitutivnoj skupštini društva održanoj dana 15.01.2022. godine, za period 2022-2026 god, te da smo svo proteklo vrijeme marljivo radili na ispunjenju ovog strateškog cilja.
Prvobitno je to u 2022. godini, bilo mirnim putem kroz zahtjeve za vršenje poribljavanja u skladu sa našim planom poribljavanja te kroz sastanke sa upravom HE na Vrbasu kako bi vansudskim putem pronašli zajedničko rješenje velikog problema vezanog za nepostojanje riblje staze i režim rada HE na Vrbasu.
Nakon što zajedničko rješenje nije pronađeno, jer se sa tuženim subjektom nismo mogli dogovoriti o dugu prema nama iz prethodnih godina, te visini godišnjeg zahtjeva prema našem planu poribljavanja, pristupili smo rješavanju ovog problema sudskim putem, odnosno pokretanjem parničnog postupka kod nadležnog suda. Parnični postupak pokrenut je 22.03.2023.godine, te je nakon opsežnog dokaznog postupka prvostepeno presuđen u našu korist.
Ovaj iznos predstavlja minimalnu vrijednost kojom se stvari na našoj rijeci mogu pokrenuti u pozitivnom smislu, dok je šteta koja je prouzrokovana radom hidroelektrana nemjerljiva i mnogostruko veća. Ovaj iznos za tuženu stranu predstavlja minimum a nama znači mnogo kako bi nastavili dalje u ispunjavanje naših strateških ciljeva.Koristimo ovu priliku i sa ljudske strane da apelujemo suprotnoj strani da se ne žali na ovu sudsku presudu i ispune svoje zakonske obaveze.
Koristimo ovu priliku da podsjetimo javnost da tužena strana nije nikada uputila niti jedno obavještenje o izvođenju bilo kakvih radova, nije sa nama kao korisnikom ribolovne zone napravila nikakav sporazum o očuvanju ribljeg fonda niti je od nas ikada traženo bilo kakvo pozitivno mišljenje sa sve radove koji su izvođeni. Ova negativna praksa koja je na ruglo svima nama mora prestati. Ovi negativni trendovi moraju biti zamjenjeni pozitivnim. Vrbas je ponos grada Banja Luke i Republike Srpske i mi kao korisnici želimo da on bude istinski ponos svih nas.
Ovo je neki minim minimuma koji tražimo i zahtjevamo. Smatramo da pozitivne stvari kojima se bavimo kao što su očuvanje okoline, vodotoka, biljnog i životinjskog svijeta, omasovljenje boravka u prelijepoj prirodi i rad sa djecom zaslužuju da budu u eteru kao nešto što će istisnuti sve negativne trendove koji svakodnevno opterećuju naše društvo. Kako bi se to desilo pored naše dobre volje potrebno je da i vi kao tužena strana pomognete te pozitivne trendove ispunjenjem svojih zakonskih obaveza. Mi ništa ne krademo, tražimo ono što nas zakonom sljeduje. Mi smo dobri domaćini pozivamo vas da i vi budete.
Naši zahtjevi nemaju nikakvu političku konotaciju već isključivo zdravorazumsku i patriotsku i nećemo odstupiti od naših težnji da Vrbas ponovo bude jedna čista planinska rijeka sa regulisanim vodostajem, sa očuvanim i zdravljim ribljim fondom i konačno sa uređenim i očuvanim obalama.
Ovo je naš strateški cilj i naša osnovna misija od koje nećemo odstupiti niti jednog milimetra. Ovo je naš apel da se konačno krenu usvajati zdravorazumske ideje koje idu na ponos našeg grada i nase rijeke!

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije BLmojgrad portala. Ostavite komentar:
PODIJELI